Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Сен 30 2020 (21:06)

Налоги юридических лиц Налоги физических лиц Регистрация Вопросы Льготы
Форумы о бизнесе \ Налоги \ Вопросы \ плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10 (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Страницы:  « первая  предыдущая  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  следующая  последняя »  
Ответить
Создать тему

плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10Смайла
Новенький
Private Message  Email  icq-on 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Фев 04 2010 20:37   |  #5335) Цитировать
Подскажите пожалуйста, я частный предприниматель зарегестрировалась в конце 2008 года и получила в налоговой книгу ф.10, была на едином налоге с НДС, затем с начала 2009 года перешла на общую систему налогообложения с НДС, а теперь с начала 2010 года снялась с НДС и перешла опять на едины налог, подскажите книгу о доходах надо менять или продолжать вести сделав какую то запись? Помогите пожалуйста!!!!!!!!


Реклама партнеров
Реклама

Bablik
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Фев 05 2010 9:38   |  #5345) Цитировать
скорее всего нужно продолжать вести прежнюю книгу доходов.


Дрозофила
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Фев 05 2010 9:51   |  #5346) Цитировать

вот постанова Кабміну з питання ведення книги №10. Ніде не сказано, що зі зміною системи оподаткування треба починати книгу.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1269 


ПОРЯДОК 
ведення книги обліку доходів і витрат 

1. Книга обліку доходів і витрат (далі - книга) ведеться суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, які мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством (далі - суб'єкти підприємницької діяльності). 

2. Прошнурована і пронумерована книга реєструється в органі державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (далі - орган реєстрації). 

До органу реєстрації подається належним чином оформлений примірник книги разом із заявою про її реєстрацію, у якій зазначаються: 

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; 

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи; 

номер та дата видачі суб'єкту підприємницької діяльності свідоцтва про сплату єдиного податку або номер, дата видачі та термін дії пільгового торгового патенту. 

Книга реєструється безоплатно протягом двох робочих днів з дати подання зазначених документів. На титульному аркуші книги зазначаються загальна кількість сторінок, відомості про орган реєстрації, дата реєстрації та номер запису в журналі обліку зареєстрованих книг. Ці відомості засвідчуються підписом посадової особи, яка провела реєстрацію, та скріплюються печаткою органу реєстрації. 

Журнал обліку зареєстрованих книг ведеться органом реєстрації. 

3. Форма книги затверджується Державною податковою адміністрацією. 

4. Записи у книзі виконуються розбірливо кульковою або чорнильною ручкою. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи або підписом керівника суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи. 

5. Суб'єктом підприємницької діяльності до книги заносяться такі відомості: 

порядковий номер запису; 

дата здійснення операції, пов'язаної з проведеними витратами і/або отриманим доходом; 

сума витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата найманого працівника; 

сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання послуг); 

сума виручки від продажу товарів (надання послуг) - з підсумком за день. 

6. Книга зберігається у суб'єкта підприємницької діяльності протягом 3 років після виконання останнього запису. 
Дрозофила
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Мар 13 2010 11:54   |  #6226) Цитировать

относительно свежее письмо на тему ведения книги доходов № 10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПИСЬМО 

от 13.11.2009 г. N 14015 

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассмотрел Ваше письмо <...> относительно ведения Книги учета доходов и расходов и сообщает следующее. 

В соответствии с положениями Указа Президента Украины от 03.07.98 г. N 727/98 "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства", с изменениями и дополнениями (далее - Указ), субъекты предпринимательской деятельности, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, не освобождаются от осуществления учета своих доходов и расходов (статьи 4 и 6 Указа). 

Для определения результатов от собственной предпринимательской деятельности плательщики единого налога - физические лица в соответствии с положениями Указа обязаны вести Книгу учета доходов и расходов, порядок ведения которой утвержден приказом Государственной налоговой администрации Украины от 29.10.99 N 599 (далее - Порядок N 599). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка N 599 плательщики единого налога - физические лица для определения результатов собственной предпринимательской деятельности на основании хронологического отражения осуществленных хозяйственных и финансовых операций ведут Книгу учета доходов и расходов согласно приложению N 10 к Инструкции о подоходном налоге с граждан, утвержденной приказом Главной государственной налоговой инспекции Украины от 21.04.93 г. N 12. При этом обязательному заполнению подлежат только графы "период учета", "расходы на производство продукции", "сумма выручки (дохода)", "чистый доход". 

В графе "Сумма выручки (дохода)" отражается фактически полученная сумма выручки (как при наличии первичных документов, так и при их отсутствии). Согласно статье 1 Указа выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) считается сумма, фактически полученная субъектом предпринимательской деятельности на расчетный счет или (и) в кассу за осуществление операций по продаже продукции (товаров, работ, услуг). 

В графе "Расходы на производство продукции" отражаются документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с соблюдением дохода, на основании первичных документов об осуществлении расходов. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 16.03.2000 г. N 507 "О разъяснении Указа Президента Украины от 03.07.98 г. N 727" книги учета доходов и расходов дополнительно получаются субъектом малого предпринимательства - физическим лицом на каждого наемного работника. 

В то же время плательщики единого налога при продаже товаров (предоставлении услуг) в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Украины от 06.07.95 г. N 265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" освобождены от применения регистраторов расчетных операций и расчетных книжек при условии ведения такими субъектами Книги учета доходов и расходов в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Такой порядок утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 г. N 1269 "Об утверждении Порядка ведения книги учета доходов и расходов". 

Отдельно также отметим, что порядок приема, хранения, подготовки к продаже и продажи непродовольственных товаров через розничную торговую сеть, а также требования, определяющие соблюдение прав потребителей относительно надлежащего качества и безопасности товаров и уровня торгового обслуживания, регламентируют Правила розничной торговли непродовольственными товарами, утвержденные приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 11.03.2004 г. N 98 (далее - Правила). 

В соответствии с данными Правилами субъекты хозяйственной деятельности независимо от форм собственности обязаны обеспечить прием, хранение и продажу в розничной сети непродовольственных товаров в соответствии с требованиями законодательных актов, ГОСТов, ДСТУ, ТУ, образцов (эталонов). 

При реализации непродовольственных товаров субъект хозяйствования должен иметь соответствующие документы на такие товары, наличие которых предусмотрено законодательством. Одновременно на товары, подлежащие обязательной сертификации, субъект хозяйствования должен иметь документы, согласно которым поступили товары и в которых должны быть указаны регистрационные номера сертификата соответствия или свидетельства о признании соответствия и/или декларации о соответствии, если это установлено техническим регламентом по подтверждению соответствия на соответствующий товар. 

Также Правилами предусмотрено, что субъекты хозяйственной деятельности и их работники в своей деятельности должны руководствоваться Законами Украины "О защите прав потребителей", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "О пожарной безопасности", Порядком осуществления торговой деятельностью и правилами торгового обслуживания населения, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.95 г. N 108, Порядком гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 11.04.2002 г. N 506, данными Правилами, другими нормативными документами, регламентирующими торговую деятельность. За нарушение нормативно-правовых актов, регламентирующих торговую деятельность, указанные субъекты несут ответственность согласно законодательству. 

Отдельно следует отметить, что Указ и другие нормативно-правовые документы не содержат нормы, которые освобождали бы физических лиц - плательщиков единого налога от ведения первичного учета доходов и расходов. 

 

Первый заместитель
Председателя 
 
А. Гота 
Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Апр 28 2010 2:13   |  #6988) Цитировать
Скажите пожалуйста,законно ли требование инспектора ДПА при проверке требовать накладные на весь наявный товар у ФОП на едином податке с видом деятельности розничная торговля непродовольственными товарами(одежда) и описывать товар в случае их отсутствия.


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Апр 28 2010 10:11   |  #6990) Цитировать

думаю, что у них есть основания: они типа проверяют насколько правильно вы заполняете доходную часть книги №10. 

У вас должны быть первичные документы, подтверждающие ваши доходыhappy-joker
Advanced
Private Message  Email 
Re: Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Апр 28 2010 10:16   |  Last Modified on: Апр 28 2010 10:22  |  #6992) Цитировать
Скажите пожалуйста,законно ли требование инспектора ДПА при проверке требовать накладные на весь наявный товар у ФОП на едином податке с видом деятельности розничная торговля непродовольственными товарами(одежда) и описывать товар в случае их отсутствия.

? Чи правомірні дії органів ДПС, котрі, керуючись п. 12 ст. 3 Закону про РРО, вимагають від суб'єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку надавати їм за місцем продажу товарів документи, котрі підтверджують придбання товарів, що реалізуються? 

 

Дійсно, відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг). 

Таким чином, за загальним правилом СПД, що здійснює продаж товарів (послуг), зобов'язаний вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації. Такий облік повинен відповідати встановленому законодавством порядку. Але щоб відповісти на поставлене запитання, слід знайти відповідь ще на два питання: 

1. Чи повинен такий суб'єкт взагалі вести облік товарних запасів у випадку, якщо він є платником єдиного податку та веде облік за спрощеною системою? 

2. Якщо відповідь на перше питання «так», то чи повинен такий СПД мати прибуткові документи на товари саме у місці продажу цих товарів (послуг)? 

Відповідно до ст. 6 Закону про РРО облік товарних запасів фізичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності ведеться у порядку, встановленому чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) – у порядку, встановленому відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. При цьому обов'язок з ведення обліку товарних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів. 

Відповідно до ст. 4 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 вимога щодо ведення книги доходів та витрат встановлена лише стосовно платників єдиного податку – юридичних осіб. 

Форму Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи та Порядок її ведення затверджено наказом ДПАУ від 13.10.98 р. № 477. 

Форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні соби – суб'єкти підприємницької діяльності, наведено в додатку № 10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ДПАУ від 21.04.93 р. № 12 (далі – Інструкція № 12). Проте обов'язок щодо ведення обліку витрат фізособами-СПД, що застосовують спрощену систему оподаткування, чинним законодавством не передбачений. 

Отже, фізичні особи, що застосовують спрощену систему обліку та оподаткування та сплачують єдиний податок, взагалі не зобов'язані вести облік витрат на придбання товарів, а тому й не зобов'язані вести облік запасів на складах чи у місцях продажу товарів (послуг). 

Але ДПАУ дотримується протилежної думки. Так, у п. 8 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, зазначено, що для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат згідно з додатком 10 до Інструкції № 12. При цьому обов'язковому заповненню підлягають лише графи «період обліку», «витрати на виробництво продукції», «сума виручки (доходу)», «чистий дохід». Тому для тих, хто не готовий сперечатися з перевіряючими стосовно обов'язку щодо ведення обліку витрат на придбання, слід підкоритися вказаній вище вимозі ДПАУ. 

Проте зауважимо, що облік витрат на придбання, не є обліком запасів на складах. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатись зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. 

До документів, що підтверджують придбання товарів та є підставою для їх оприбуткування, належать накладні та товарно-транспортні накладні. Такі документи є підставою для внесення записів до облікових бухгалтерських реєстрів. 

Отже, відповівши на перше питання «так», слід погодитись з тим, що СПД – платник єдиного податку повинен вести облік витрат на придбання (витрат на виробництво) незалежно від того, фізичною чи юридичною особою він є. 

Проте, як зазначалося вище, облік витрат на придбання і облік товарних запасів – не одне й те саме. Тому слід погодитись також з тим, що обов'язковим є ведення обліку саме витрат на придбання. До того ж, чинне законодавство не містить прямого обов'язку вести облік витрат на придбання саме за місцем продажу товарів. 

Таким чином, відсутність накладних або їх неправильне оформлення взагалі не може бути віднесене до порушень установленого порядку обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, оскільки вони є підтвердженням витрат на придбання, а не підставою для обліку товарних запасів. Більше того, законодавством взагалі не передбачений порядок обліку товарних запасів на складах та/або за місцем реалізації, що є обов'язковим для СПД – платників єдиного податку. 

Правомірність викладеного вище знайшло своє підтвердження у судовій практиці. Так, у постанові ВГСУ від 10.06.2004 р. у справі № 11/485 зазначено, що відображення надходження товарів у бухгалтерському обліку за результатами звітного періоду, не спростоване органами ДПС та встановлене судом, усуває порушення, вказане податківцями при перевірці, як порушення обліку матеріальних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації. 

В ухвалі від 12.06.2007 р. у справі № 7/169-2004 ВАСУ виходив з того, що застосування штрафної санкції до суб'єкта підприємницької діяльності, який реалізує товар без підтверджуючих документів на його придбання і веде при цьому облік товарів за місцем їх реалізації у книзі обліку доходів та витрат, статтею 21 Закону про РРО не передбачено. 

 

Олександр Єфімов 
Адвокат, аудитор, кандидат
юридичних наук, АФ «Є.С.Аудит» 
zloodey
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Июн 30 2010 11:35   |  Last Modified on: Июн 11 2011 23:05  |  #7955) Цитировать
Сегодня нашлась неплохая статься о книге доходов для предпринимателей. Надеюсь многим будет полезна. 

Учет доходов и расходов у СПД – физлица, плательщика единого налога

Нормативная база

• Закон № 168 – Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР.

• Закон № 283 – Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» в редакции Закона от 22.05.97 г. № 283/97-ВР.

• Закон № 889 – Закон Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22.05.2003 г. № 889-IV.

• Указ № 746 – Указ Президента Украины «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» в редакции Указа от 28.06.99 г. № 746/99.

• Постановление № 507 – Постановление Кабинета Министров Украины «О разъяснении Указа Президента Украины от 03.07.98 г. № 727» от 16.03.2000 г. № 507.

• Порядок № 1269 – Порядок ведения книги учета доходов и расходов, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 г. № 1269.

• Инструкция № 12 – Инструкция о налогообложении доходов физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью, утвержденная приказом Главной государственной налоговой инспекции Украины от 21.04.93 г. № 12.

• Приказ № 599 – Приказ Государственной налоговой администрации Украины «Об утверждении Свидетельства об уплате единого налога и Порядка его выдачи» от 29.10.99 г. № 599.

• Письмо № 6304 – Письмо Государственной налоговой администрации Украины «О книгах учета доходов и расходов физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиками единого налога» от 06.05.2000 г. № 6304/7/17-0217.

• Методические рекомендации – Методические рекомендации к применению нормативно-правовых актов по взиманию НДС с операций, осуществляемых субъектами предпринимательской деятельности, перешедшими на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, содержащиеся в письме Государственной налоговой администрации Украины от 27.08.2001 г. № 11563/7/16-1117.

• Письмо № 20714 –– Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 26.10.2004 г. № 20714/7/17-3117.

• Письмо № 21434 – Письмо Государственной налоговой администрации Украины от 04.11.2004 г. № 21434/7/17-3117.

Книга учета доходов и расходов СПД

В пункте 8 Приказа ГНАУ № 599 указано, что форма Книги учета доходов и расходов для субъектов предпринимательской деятельности, уплачивающих единый налог (далее – Книга) приведена в приложении № 10 к Инструкции № 12. ГНАУ настаивает на обязательном заполнении субъектами предпринимательской деятельности (далее – СПД) таких граф Книги: «Период учета» (графа 1); «Расходы на производство продукции» (графа 3); «Сумма выручки (дохода)» (графа 6); «Чистый доход» (графа 7). Напрашивается вывод, что графы 2, 4 и 5 СПД могут не заполнять вообще. Что касается обязательных для заполнения граф, то ни в Указе № 746, ни в Приказе № 599 порядок их заполнения прямо не указан. Поэтому, чтобы разобраться, какие данные следует вносить в Книгу, рассмотрим требования действующего законодательства.

Согласно Постановлению № 507 СПД, занимающийся торговой деятельностью, на каждого наемного работника, реализующего товар, должен заводить дополнительную Книгу. Таким образом, у СПД, с которым в трудовых отношениях состоит, к примеру, два работника-реализатора, должно быть три Книги (одна своя и по одной для каждого работника), причем каждую следует пронумеровать, прошить и заверить подписью начальника ГНИ (или зам. начальника) и печатью. Кроме того, в Книге, которую ведет работник СПД, нужно указать Ф.И.О такого работника, а также его идентификационный номер, номер Справки о трудовых отношениях физического лица с плательщиком единого налога (утверждена Приказом № 599), дату ее выдачи ГНИ. Такие требования к оформлению Книги приведены в Порядке № 1269 и Письме № 6304.

Учет суммы выручки (дохода)

Чтобы понять, какую сумму отражать в графе 6 «Сумма выручки (дохода)» Книги, нужно в первую очередь проанализировать требования Указа № 746.

Согласно статье 4 Указа № 746 форма книги учета доходов и расходов, подлежащих налогообложению в соответствии с этим Указом, и порядок ее ведения субъектами малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, устанавливается Государственной налоговой администрацией Украины. 


Следовательно, СПД должен в Книге указывать доходы, которые облагаются единым налогом. Правда, поскольку СПД уплачивает в бюджет фиксированную ставку единого налога, можно предположить, что прямой базы (в виде дохода) для налогообложения единым налогом в Указе № 746 нет. Но зато есть доход, от которого зависит, будет ли СПД в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность на едином налоге. Таким доходом, согласно Указу № 746, является выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), т. е. сумма, фактически полученная СПД на расчетный счет или/и в кассу за осуществление операций по продаже продукции (товаров, работ, услуг). Напомним, что выручка СПД за календарный год не должна превышать 500 тыс. грн. Таким образом, в графе 6 «Сумма выручки (дохода)» Книги нужно указывать только суммы, фактически поступившие в кассу и/или на расчетный счет СПД. Причем имеются в виду только суммы, которые являются выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и поступили СПД в связи с осуществлением им своей предпринимательской деятельности, указанной в Свидетельстве об уплате единого налога (далее – Свидетельство), форма которого утверждена Приказом № 599. Например, доходом СПД, осуществляющего оптовую торговлю, будут считаться все суммы денежных средств, поступившие на его расчетный счет и/или в кассу за реализуемый (реализованный) товар.

Отметим и иные точки зрения на заполнение СПД графы 6: указывать доходы начисленные, а не полученные; указывать иные суммы, полученные на расчетный счет (в кассу), а не только выручку от продажи.

Однако в Указе № 746. не идет речь об отношении к доходу СПД чего бы то ни было, кроме выручки от ведения им своей предпринимательской деятельности. В нем не предусмотрен также обобщающий учет СПД начисленных доходов или иных сумм, кроме как от реализации продукции (товаров, услуг). Если же в графе 6 указывать начисленные доходы (например, по факту отгрузки товаров), то где отдельно указывать сумму выручки? Ведь цель учета сумм в графе – отследить, не превышен ли предел выручки от реализации, равный 500 тыс. грн.

Что касается отражения в графе 6 иных полученных сумм, то это, в основном, фискальный подход. В многочисленных письмах ГНАУ содержатся «разъяснения» понятных всем норм Указа № 746 насчет состава выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) СПД и отнесения к ней то возвратной финансовой помощи, то иных сумм, не являющихся выручкой (к примеру, транзитных сумм по договорам комиссии, поручения, договору экспедирования). У СПД есть два выхода – или выполнять все разъяснения ГНАУ, или доказывать свою правоту, в том числе в судебном порядке. Единого подхода к отражению в составе выручки рекомендованных ГНАУ сумм, к сожалению, нет.

На основании норм Указа № 746 ГНАУ разъясняет (и автор с этим согласен), какая сумма относится к выручке (а значит и указывается в графе 6) в случае реализации основных средств, а именно: разница между суммой, полученной от продажи основных средств и их остаточной стоимостью на момент продажи. Однако СПД не может сам определить остаточную стоимость основных средств, поскольку не ведет налоговый учет основных средств в соответствии с требованиями Закона № 283 и не начисляет амортизацию. Поэтому можно у эксперта получить независимую оценку стоимости основного средства на дату продажи и таким образом определить его остаточную стоимость. Либо, если нет желания рисковать, – приравнивать остаточную стоимость к нулю и, соответственно, указывать в графе 6 только полученную от продажи основного средства сумму денежных средств.

Доходы СПД в виде выручки от реализации, указанные в графе 6 Книги, не включаются в состав его годового совокупного налогооблагаемого дохода. Если же СПД на протяжении года получает иные доходы (кроме как от предпринимательской деятельности), то они подлежат обложению налогом с доходов физлиц в общепринятом порядке, в соответствии с требованиями Закона № 889. Эти иные доходы в графе 6 не отражаются.

Учитываем расходы на производство продукции

Прочитав название графы 3 «Расходы на производство продукции» Книги, СПД, занимающиеся иным видом деятельности, отличным от производства, могут решить, что им изначально не нужно заполнять графу 3. Ведь у СПД, который, например, продает товары, нет указанных расходов. Но у такого плательщика единого налога существуют расходы, связанные с приобретением товаров, а это тоже расходы графы 3. Во-первых, потому что Указ № 746 предусматривает ведение Книги учета доходов и расходов, а не Книги учета доходов. Во-вторых, как следует из Приказа № 599, вести учет расходов в Книге обязаны все без исключения СПД. И в-третьих, если название графы 3 не подходит СПД, он может с разрешения ГНИ изменить его, что следует из примечания к Книге1. Таким образом, все СПД, независимо от их вида деятельности, обязаны заполнять графу 3 (об этом далее).

(1 В примечании к форме № 10 (приложение № 10 к Инструкции № 12) указано: «при необходимости, с учетом специфики отдельных видов деятельности, в книгу учета доходов и расходов, по согласованию с налоговой инспекцией, могут быть внесены изменения и дополнения».) 


К СВЕДЕНИЮ 

Согласно пункту 5 Порядка № 1269 СПД обязаны заносить в Книгу такие сведения: порядковый номер записи; дату осуществления операции, связанной с проведенными расходами и/или полученным доходом; суму расходов по факту их осуществления, в т. ч. заработную плату наемного работника; суму стоимости товаров, полученных для их продажи (предоставления услуг); суму выручки от продажи товаров (предоставления услуг) – с указанием итога за день. 


ГНАУ неоднократно утверждала (в частности, в Письме № 21434), что в графе 3 Книги СПД (плательщик единого налога) должен отражать расходы, подтвержденные документально. При этом расходы, подтвержденные первичными документами, возникают не в периоде их понесения, а в периоде получения связанных с ними доходов. Таким образом, можно заключить, что в состав расходов СПД будут отнесены только «прямые» расходы, понесенные для получения конкретного дохода. Иные расходы (общепроизводственные, административные и прочие) СПД не сможет записать в графу 3, поскольку не имеет права вести бухгалтерский учет (Указом № 746 это не предусмотрено) и, следовательно, не сможет их распределить соответствующим образом. Например, если работник СПД в одно и то же время выполняет несколько работ, за одну из которых получена оплата, а за другие нет, то отнести выплаченную заработную плату к конкретным доходам проблематично, хотя и возможно, если СПД будет составлять смету с указанием суммы оплаты труда его работника за выполнение конкретной работы. Иногда такую смету сделать невозможно, иногда СПД не хочет этого делать (просто выписывает счет заказчику на оплату выполненных работ), т. к. это занимает много времени и вообще ставит под сомнение «упрощенность» данной системы налогообложения.

В Письме № 21434 также указано, что СПД – плательщики единого налога не должны вести налоговый учет валовых расходов, основных средств и нематериальных активов. Иными словами, СПД при формировании своих расходов не должен учитывать валовые расходы и амортизацию в соответствии с требованиями Закона № 283. Итак, позиция ГНАУ ясна. На примере покажем, как в таком случае заполнять Книгу.

Пример 

СПД (плательщик единого налога с 2003 г. и неплательщик НДС), для удобства заполнения Книги записывает операции за 2007 г., связанные с ведением предпринимательской деятельности, в составленный им реестр (табл.). Все работы СПД выполняет самостоятельно и не имеет работников, состоящих с ним в трудовых отношениях.

Реестр операций СПД 

п/п 

Содержание хозяйственной операции 

Первичный документ 

Сумма, грн. 

Заполнение Книги 

1 

2 

3 

4 

5 

Январь 2007 г. 

На расчетный счет получен аванс от предприятия «А» за предоставление услуг по ремонту 

Выписка из расчетного счета от 14.01.2007 г. 

30000,0 

Отражается в Книге, так как это выручка СПД. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.01.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Оплачены и получены материалы для целей ремонта помещений. Они использованы для ремонта помещения предприятия «А» 

Накладная от 16.01.2007 г. Акт списания материалов от 16.01.2007 г. 

20000,0 

Отражается в Книге. Это расходы, которые связаны с получением конкретного дохода в сумме 30 000,0 грн

Февраль 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.02.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Март 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.03.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Апрель 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.04.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Май 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.05.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Июнь 2007 г. 

Помещение предприятия «А» отремонтировано 

Акт выполненных работ от 30.06.2007 г. 

30000,0 

Не заполняется. Доходом СПД является выручка, которая уже была получена на расчетный счет 

Использованы материалы для ремонта помещения предприятия «Б» (есть накладная от 12.12.2006 г.) 

Акт списания материалов от 30.06.2007 г. 

1000,0 

Заполняется только тогда, когда от предприятия «Б» будет получена оплата. Оплата получена 26.09.2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.06.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Июль 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.07.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Август 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.08.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Сентябрь 2007 г. 

Помещение предприятия «Б» отремонтировано 

Акт выполненных работ от 25.09.2007 г. 

15000,0 

Не заполняется. Доходом СПД является выручка, которая еще не получена на расчетный счет 

Получена оплата от предприятия «Б» за предоставленные ему услуги по ремонту помещения 

Выписка из расчетного счета от 26.09.2007 г. 

15000,0 

Отражается в Книге, так как это выручка СПД 

Продано основное средство, остаточная стоимость которого на момент продажи составляет 3000,0 грн. (экспертная оценка) 

Выписка из расчетного счета от 28.09.2007 г. 

13000,0 

Отражается в Книге 10000,0 грн. (13000,0 грн. – 3000,0 грн.), так как это разница между продажной и остаточной стоимостью основного средства 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение № 25 от 15.09.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Октябрь 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение № 33 от 15.10.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Ноябрь 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение № 44 от 15.11.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Декабрь 2007 г. 

Уплачен единый налог 

Платежное поручение от 15.12.2007 г. 

200,0 

Не заполняется. С точки зрения ГНАУ, это не расходы, которые могут «принести» доходы 

Получена оплата от предприятия «В» за предоставленные ему услуги по ремонту помещения 

Выписка из расчетного счета от 28.12.2007 г. 

6000,0 

Отражается в Книге, так как это выручка СПД 

Использованы собственные материалы (приобретенные в 1999 г. за 1000,0 грн., что не подтверждено документально) для ремонта помещения предприятия «В» 

Акт списания материалов от 19.12.2007 г. 

1000,0 

Не отражается в Книге вместе с выручкой в сумме 6000,0 грн. Это расходы, которые не подтверждены первичными документами (нет приходной накладной, или товарного чека, или кассового чека) При заполнении Книги на основании данных примера (образец заполнения Книги) СПД следует учесть, что согласно Приказу № 599 хозяйственные операции СПД на протяжении года отражаются в хронологической последовательности (для этого предусмотрена графа 1 «Период учета»). Но поскольку, по мнению ГНАУ, расходы напрямую зависят от доходов, а не возникают отдельно от них, рекомендуем в хронологической последовательности указывать только доход, а расходы относить к конкретному доходу. Если расходов много и все они понесены в связи с получением одного дохода (т. е. их невозможно указать в одной ячейке), то рекомендуем указывать в хронологической последовательности и расходы. Кроме того, в Книгу можно вносить изменения (о чем упоминалось выше), которые нужны СПД для правильного отражения расходов. Отметим, что в графе 7 «Чистый доход» отражается положительная разница между выручкой (графа 6) и расходами (графа 3), связанными с получением такой выручки (т. е. дохода СПД).

Образец заполнения Книги
(фрагмент)

Книга учета доходов и расходов,
которую ведут физические лица – субъекты предпринимательской деятельности

Лист 1

Период учета (день, неделя, месяц, год) 

Количество изготовленной продукции, предоставленных услуг 

Расходы на производство продукции, грн. 

Количество проданной продукции, предоставленных услуг, грн. 

Цена продажи продукции, услуг, грн. 

Сумма выручки (дохода), грн. 

Чистый доход, грн. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

14.01.2007 г. 

х 

20000,0 

х 

х 

30000,0 

10000,0 

Итого за январь 2007 г. 

х 

20000,0 

х 

х 

30000,0 

10000,0 

Итого за 1-й квартал 2007 г. 

х 

20000,0 

х 

х 

30000,0 

10000,0 

26.09.2007 г. 

х 

1000,0 

х 

х 

15000,0 

14000,0 

28.09.2007 г. 

х 

– 

х 

х 

10000,0 

10000,0 

Итого за сентябрь 2007 г. 

х 

1000,0 

х 

х 

25000,0 

24000,0 

Итого за 3-й квартал 2007 г. 

х 

1000,0 

х 

х 

25000,0 

24000,0 

28.12.2007 г. 

х 

– 

х 

х 

6000,0 

6000,0 

Итого за декабрь 2007 г. 

х 

– 

х 

х 

6000,0 

6000,0 

Итого за 4-й квартал 2007 г. 

х 

– 

х 

х 

6000,0 

6000,0 

Итого за 2007 г. 

х 

21000,0 

х 

х 

61000,0 

40000,0 


Сумму выручки (графа 6 Книги) СПД отражает в Отчете субъекта малого предпринимательства – физического лица – плательщика единого налога (далее – Отчет)2, который в течение пяти дней по окончании отчетного квартала представляет в ГНИ, где СПД состоит на учете в качестве плательщика единого налога. Если СПД лично подает Отчет, то датой его представления является дата регистрации в ГНИ, а при отсылке Отчета по почте – дата его оправки, указанная на штампе отделения связи.

(2 Форма Отчета приведена в приложении 3 к Приказу № 599.) 


СПД заполняет Отчет нарастающим итогом с начала года, а в случае регистрации СПД в качестве плательщика единого налога на протяжении года Отчет заполняется нарастающим итогом с начала срока действия Свидетельства и до конца года (образец заполнения Отчета на основании данных примера).

Образец заполнения Отчета

ОТЧЕТ
субъекта малого предпринимательства – физического лица –
плательщика единого налога
за 4-й квартал 2007 года
(буквами)

1. Виды предпринимательской деятельности, которые осуществлялись мной в отчетном квартале: _________________________________производственная деятельность_______________________
_____________________________________________________________________________________
(указываются согласно порядковым номерам (кодам), предусмотренным в решениях соответствующих местных советов)

2. Фактическая численность работников в отчетном квартале:

1-й месяц квартала __–__ чел.;

2-й месяц квартала __–__ чел.;

3-й месяц квартала __–__ чел.

3. Сумма фактически уплаченного единого налога в отчетном квартале:
согласно ________пл. поручению от 15.09.2007 г. № 25*_______
_________________пл. поручению от 15.10.2007 г. № 33______
_________________пл. поручению от 15.11.2007 г. № 44______
                                             (название, дата и номер платежных документов) 


в отчетном квартале уплачено 

______600,00_____грн. 

4. Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный
квартал нарастающим итогом с начала срока действия Свидетельства
об уплате единого налога в календарном году 

 
 
______61 000,00_____грн. 

Субъект малого предпринимательства _________________                                                     М. П.
                                                                                                (подпись, дата) 


Отметим, что указанный в письмах ГНАУ порядок заполнения графы 3 не в полной мере отвечает действующему законодательству. Так, Приказ № 599 предписывает СПД заполнять графу 3 Книги, хотя ни в Приказе № 599, ни в Инструкции № 12 не предусмотрен порядок заполнения. Кроме того, ГНАУ в разъяснениях частично использует нормы приложения № 7 к Инструкции № 12. Однако в этом приложении идет речь только о составе расходов СПД, избравших общую систему налогообложения. Поэтому, с нашей точки зрения, ГНАУ разъясняет те нормы действующего законодательства, которые не касаются плательщиков единого налога.

Что касается уже непосредственно самого порядка заполнения графы 3, то и тут ГНАУ не учла специфику единого налога. Ведь этот налог, в отличие от налога с доходов физлиц общей системы налогообложения, уплачивается в бюджет независимо от величины расходов. Причем непонятно, почему СПД-единщик не должен учитывать в полной мере все расходы, связанные с его предпринимательской деятельностью (зарплата рабочих, уплата налогов и сборов (взносов), арендная плата и прочие). Хотя, может потому, что расходы и не влияют на величину единого налога, а также не указываются в Свидетельстве, ГНАУ и не потрудилось утвердить «нормальные» разъяснения3.

(3 Если у СПД документально подтвержденных расходов нет, то могут использоваться приведенные в приложении № 6 к Инструкции № 12 нормы расходов (в % к сумме выручки).) 


Подведение итогов

Нужна ли СПД-единщику графа «Чистый доход»? Для налогообложения – нет, но заполнять ее нужно. Сумма чистого дохода равна разнице между суммами в колонках с выручкой и расходами. Его подсчитывают одновременно с получением выручки и занесением ее в Книгу (так рекомендует поступать ГНАУ в Письме № 20714). Хотя не будет ошибкой заполнять графу в конце квартала.

В Письме № 20714 предусмотрено, что поскольку данные Книги – основа для составления отчетности, их следует итоги следует подводить поквартально (это касается всех четырех граф). Впрочем, ЧП-единщик может подводить итоги помесячно и поквартально (за каждый месяц или квартал в отдельности).

НДС, расходы и доходы СПД-единщика

Согласно пункту 6.1 Методических рекомендаций СПД – неплательщики НДС должны относить к стоимости товаров (работ, услуг) суммы НДС, уплаченные при приобретении указанных товаров (работ, услуг). Таким образом, можно заключить, что расходы СПД отражаются в графе 3 Книги с учетом сумм НДС, уплаченных поставщикам продукции (товаров, работ, услуг). При этом СПД, не являясь плательщиками НДС, при реализации продукции (товаров, работ, услуг) не должны начислять этот налог и отражать его в графе 6 в составе выручки (дохода).

Что касается СПД – плательщиков НДС, то, по мнению автора, им следует обратиться в ГНИ для разъяснения рассматриваемого вопроса, поскольку на основании анализа действующего законодательства можно сделать как вывод о заполнении графы 3 и 6 с учетом сумм НДС, так и противоположный. Прямо же ни в Указе № 746, ни в Законе № 168 и приказах ГНАУ об этом речь не идет.

 

Алина Марчук 

Консультант


 

«Справочник экономиста», март 2008 г., № 3 (51),

Дата подготовки 03.03.2008
Журнал «Справочник экономиста»

Примечания к статье...

 
* Отметим, что в графе 3 Отчета отражается сумма фактически уплаченного единого налога в отчетном квартале, то есть в примере следовало бы указать платежное поручение от 15.12.2007 г.Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Окт 26 2010 8:39   |  #9807) Цитировать
подскажите если это производство(бетонные изделия и.тд) какой доход (максимальный для налоговой)должен стоять в графе доходов?
буду рада любой информации как обходиться с отчетностью по производству!


gir71
Advanced
Private Message  Email 
Re: плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10    (Окт 26 2010 9:14   |  #9808) Цитировать

Или производство, или услуги - это все равно. Зависит от того или вы  юридическое лицо или физическое. На едином максимальная выручка для юридического лица  - 1 млн грн, а для физического - 500 тыс грн. 

То есть расход при расчете максимально допустимой выручки не учитывается. Только выручка!Страницы:  « первая  предыдущая  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  следующая  последняя »   « Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Налоги \ Вопросы \ плательщик единого налога и книга учета доходов по форме 10 (Author: Guest)