Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июн 17 2019 (13:41)

Налоги юридических лиц Налоги физических лиц Регистрация Вопросы Льготы
Форумы о бизнесе \ Налоги \ Налоги физических лиц \ сравнительная таблица различных систем налогообложения (Author: GolDima)
Модератор: RAVEman
Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »  
Ответить
Создать тему

сравнительная таблица различных систем налогообложенияGolDima
Poster
Private Message  Email 
сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Июл 20 2009 17:28   |  Last Modified on: Июл 11 2010 20:26  |  #2715) Цитировать
Сегодня случайно в Лиге попалясь табличка. Может кому -то будет полезной.

Підприємницька діяльність

 

Якщо ви вирiшили розпочати власну справу i спробувати себе у пiдприємницькiй дiяльностi в сферi малого бiзнесу, то вам, безумовно, необхiдно орiєнтуватися в законодавчому та аналiтичному просторi України щодо питань оподаткування, органiзацiї дiяльностi приватних пiдприємцiв, роботи з персоналом тощо.

Правовi засади державної пiдтримки суб'єктiв малого пiдприємництва в Українi введено Законом № 2063-III в 2000 р. На пiдставi положень цього Закону було розроблено Нацiональну програму сприяння розвитку малого пiдприємництва (Закон № 2157-III).

Вивчення досвiду малого пiдприємництва в розвинутих країнах свiдчить, що сприяння його розвитку можливе лише шляхом поєднання, узгодження рiзних форм, методiв, засобiв регулювання i пiдтримки, головним серед яких є податкова полiтика. Саме податкова полiтика має величезне значення при формуваннi сприятливого клiмату для розвитку пiдприємництва в Українi. Адже податки повиннi виконувати не лише фiскальну функцiю, але й регулюючу.

Згiдно iз Законом № 2063-III до суб'єктiв малого пiдприємництва належать фiзичнi особи, якi зареєстрованi в установленому чинним законодавством порядку як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi i здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть, не заборонену чинним законодавством.

На сьогоднi в Українi є двi системи оподаткування доходiв приватних пiдприємцiв: звичайна (зi сплатою податку з доходiв фiзичних осiб) та альтернативна (зi сплатою фiксованого або єдиного податку).

Приватнi пiдприємцi мають право самостiйно обрати систему та спосiб оподаткування своїх доходiв за:

загальною системою оподаткування, облiку та звiтностi (Декрет № 13-92, роздiл IV);

фiксованим розмiром податку шляхом придбання патенту (Декрет № 13-92, роздiл IV);

спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi шляхом сплати єдиного податку (Указ № 727/98).

Як свiдчить практика, бiльшiсть приватних пiдприємцiв вiддають перевагу єдиному або фiксованому податку. Цi способи оподаткування є найбiльш прийнятними, тому що:

значно спрощують облiк доходiв та витрат пiдприємця;

скорочують кiлькiсть податкової звiтностi;

позбавляють пiдприємцiв вiд необхiдностi застосування РРО, розрахункових книжок (за умови, що такi пiдприємцi не здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв, за винятком пива на розлив).

Для того, щоб зробити правильний вибiр, пiдприємцю необхiдно знати переваги та недолiки кожного з цих способiв. З метою надання практичної допомоги пiдприємцевi розглянемо кожний з вищезазначених способiв оподаткування, починаючи з їх порiвняльної характеристики (див. таблицю).

Порiвняльна характеристика систем та способiв оподаткування доходiв приватного пiдприємця

Загальна система оподаткування 

Альтернативна (спрощена) система оподаткування 

Єдиний податок 

Фiксований податок 

Нормативна база 

Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 р.
№ 13-92 <Про прибутковий податок з громадян>,
роздiл IV <Особливостi оподаткування доходiв
вiд заняття пiдприємницькою дiяльнiстю
та iнших доходiв> (за текстом - Декрет № 13-92);
Закон України вiд 22.05.2003 р. № 889-IV <Про оподаткування доходiв фiзичних осiб> (за текстом - Закон № 889-IV);
Закон України вiд 28.12.94 р. № 334/94-ВР <Про оподаткування прибутку пiдприємств> (у редакцiї Закону України вiд 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зi змiнами та доповненнями, за текстом - Закон № 334/94-ВР) (статтi 5 та 8);
наказ ГДПi України вiд 21.04.93 р. <Про затвердження iнструкцiї <Про оподаткування доходiв фiзичних осiб вiд зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю> (за текстом - iнструкцiя № 12) 

Закон України вiд 19.10.2000 р. № 2063-III <Про державну пiдтримку малого пiдприємництва> (за текстом - Закон № 2063-III);
Указ Президента України вiд 03.07.98 р. № 727/98 <Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва> (у редакцiї Указу Президента України вiд 28.06.99 р. № 746/99, за текстом - Указ № 727/98);
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.03.2000 р. № 507 <Про роз'яснення Указу Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727> (за текстом - постанова № 507) 

Декрет № 13-92 у частинi, що не втратила чиннiсть; Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.93 р. № 56-93 <Про мiсцевi податки та збори> (за текстом - Декрет № 56-93);
Указ Президента України вiд 28.06.99 р. № 761/99 <Про впорядкування механiзму сплати ринкового збору> (за текстом - Указ № 761/99);
iнструкцiя № 12 

Критерiї обрання системи оподаткування 

Приватнi пiдприємцi без будь-яких обмежень 

Приватнi пiдприємцi, що дотримуються таких умов: 

обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк не повинен перевищувати 500 тис. грн.;
кiлькiсть осiб, якi перебувають з приватним пiдприємцем у трудових вiдносинах протягом року, включаючи членiв його сiм'ї, не повинна перевищувати 10 осiб1

валовий дохiд вiд самостiйного здiйснення пiдприємницької дiяльностi або з використанням найманої працi за останнi 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю придбання патенту, не повиннi перевищувати 7 тис. неоподатковуваних мiнiмумiв (на сьогоднi це - 119,0 тис. грн.); 
кiлькiсть осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з приватним пiдприємцем, включаючи членiв його сiм'ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi, не перевищує 5 осiб;
пiдприємницька дiяльнiсть з продажу товарiв i надання супутнiх такому продажу послуг здiйснюється на ринках та за умови сплати ринкового збору згiдно iз законодавством 

Обмеження щодо застосування способу оподаткування

Не встановлено 

Не дозволяється застосування єдиного податку при здiйсненнi:
торгiвлi лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матерiалами (Указ № 727/98);
дiяльностi у сферi грального бiзнесу (у тому числi дiяльностi, пов'язаної iз влаштуванням казино, iнших гральних мiсць (домiв), гральних автоматiв з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числi державних) та розiграшiв з видачею грошових виграшiв у готiвковiй або майновiй формi), обмiну iноземної валюти;
виробництва пiдакцизних товарiв, господарської дiяльностi, пов'язаної з експортом, iмпортом та оптовим продажем пiдакцизних товарiв, оптовим та роздрiбним продажем пiдакцизних пально-мастильних матерiалiв;
 
дiяльностi з видобутку та виробництва дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення; оптової, роздрiбної торгiвлi промисловими виробами з дорогоцiнних металiв, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до Закону України <Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi> (законiв України вiд 25.03.2005 р. № 2505-IV <Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України> та вiд 03.06.2005 р. № 2642-IV <Про внесення змiн до деяких законiв України>).
 
Щодо останнього обмеження, слiд керуватися роз'ясненням, наданим телеграмою ДПА України вiд 18.07.2005 р. № 14106/7/31-0017 

Не дозволяється застосування фiксованого податку при здiйсненнi торгiвлi лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами 

Об'єкт оподаткування

Загальним оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохiд, розрахований як рiзниця мiж валовим доходом (виручка вiд продажу товарiв, надання послуг, виконання робiт, у грошовiй або натуральнiй формi) i документально пiдтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з отриманням такого доходу.
У разi вiдсутностi пiдтверджувальних документiв податковi органи при проведеннi остаточного розрахунку враховують витрати за нормами у вiдсотках до валового доходу, наведеними у додатку № 6 до iнструкцiї № 12 

Об'єктом оподаткування є виручка вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за касовим методом.
Розмiр єдиного податку не залежить вiд обсягу отриманої виручки 

Дохiд приватного пiдприємця вiд здiйснення дiяльностi зi сплатою фiксованого податку. Якщо пiдприємець, крiм торгiвлi на ринку, провадить iншi види дiяльностi, то доходи, отриманi вiд таких видiв дiяльностi, обкладаються податком з доходiв на загальних умовах 

Податкове навантаження 

Приватний пiдприємець сплачує податки та збори (обов'язковi платежi) у загальному порядку. Перелiк таких податкiв залежить вiд видiв дiяльностi приватного пiдприємця 

Приватний пiдприємець - платник єдиного податку не є платником таких видiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв):
ПДВ;
податку на доходи фiзичних осiб (для фiзичних осiб - суб'єктiв малого пiдприємництва);
плати (податку) за землю;
податку на промисел;
збору на спецiальне використання природних ресурсiв;
збору на обов'язкове соцiальне страхування;
збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування;
внескiв до Державного фонду сприяння зайнятостi населення;
збору за видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг;
плати за патенти згiдно iз Законом України <Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi> 

Приватний пiдприємець сплачує податки та збори (обов'язковi платежi), в загальному порядку. Перелiк таких податкiв залежить вiд видiв дiяльностi приватного пiдприємця 

Порядок встановлення ставок податку 

Ставку податку встановлено Законом № 889-IV 

Ставка єдиного податку встановлюється мiсцевими радами за мiсцем державної реєстрацiї приватного пiдприємця залежно вiд виду дiяльностi 

Розмiри фiксованого податку встановлюються вiдповiдною мiсцевою радою залежно вiд територiального розташування мiсця торгiвлi 

Ставки податку 

13 % (з 01.01.2007 р. - 15 %) об'єкта оподаткування 

У межах вiд 20,00 до 200,00 грн. на мiсяць та збiльшується на 50 % за кожну особу в разi використання у пiдприємницькiй дiяльностi платником єдиного податку найманої працi, включаючи членiв його сiм'ї.
Якщо приватний пiдприємець здiйснює декiлька видiв дiяльностi, для яких установлено рiзнi ставки єдиного податку, податок сплачується за бiльшою ставкою 

У межах вiд 20,00 до 100,00 грн. за календарний мiсяць для фiзичних осiб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть самостiйно.
Вартiсть патенту на здiйснення пiдприємницької дiяльностi на всiй територiї України становить 100,00 грн.
Якщо платник податку здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з використанням найманої працi або за участю у пiдприємницькiй дiяльностi членiв його сiм'ї, розмiр фiксованого податку збiльшується на 50 % за кожну особу 

Книга облiку доходiв та витрат 

Облiк доходiв i витрат приватний пiдприємець веде в Книзi форми, встановленої додатком № 10 до iнструкцiї № 12, яка заповнюється в хронологiчному порядку 

Приватний пiдприємець - платник фiксованого податку звiльнений вiд обов'язкового ведення облiку доходiв та витрат (Книга ф. 10) 

Порядок та строки сплати податку 

Сплата податку проводиться щокварталу у виглядi авансових платежiв. Розмiр авансового платежу становить 25 % суми податку, розрахованого за пiдсумками попереднього року на пiдставi заявленого пiдприємцем i вiдображеного в декларацiї оподатковуваного доходу. Авансовi платежi протягом року сплачуються в такi термiни:
за I квартал - до 15 березня, за II квартал - до 15 травня, за III квартал - до 15 серпня, за IV квартал - до 15 листопада 

Щомiсяця, не пiзнiше 20-го числа мiсяця, наступного за тим, в якому здiйснювалася попередня сплата єдиного податку2

Сплата фiксованого податку вiдбувається шляхом придбання патенту.
Патент видається, за вибором пiдприємця, на строк до 12 календарних мiсяцiв, але не менш як на один мiсяць (30 календарних днiв). У разi коли протягом строку дiї патенту вiдповiдною мiсцевою радою змiнюється розмiр фiксованого податку, перерахунок його не здiйснюється 

Звiтнiсть 

Декларацiя про отриманi доходи та понесенi витрати складається наростаючим пiдсумком з початку року щокварталу та подається до податкового органу протягом 40 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного кварталу, тобто не пiзнiше: 10 травня - за I квартал, 9 серпня - за I пiврiччя;
9 листопада - за 9 мiсяцiв, 9 лютого наступного
року - за звiтний рiк 

Звiт суб'єкта малого пiдприємництва - фiзичної особи - платника єдиного податку складається щокварталу наростаючим пiдсумком з початку року i подається
до податкового органу протягом 5 днiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, тобто не пiзнiше: 5 квiтня, 5 липня, 5 жовтня та 5 сiчня наступного року - за звiтний рiк 

Декларацiя про отриманi доходи складається наростаючим пiдсумком з початку року щокварталу
та подається до податкового органу у 40-денний термiн пiсля закiнчення кварталу, тобто не пiзнiше:
10 травня - за I квартал, 9 серпня - за I пiврiччя;
9 листопада - за 9 мiсяцiв, 9 лютого наступного
року - за звiтний рiк 

Приватний пiдприємець i ПДВ 

Обов'язковiй реєстрацiї як платник ПДВ пiдлягають приватнi пiдприємцi, обсяг оподатковуваних операцiй яких за останнi 12 календарних мiсяцiв досяг 300 тис. грн. 

Приватнi пiдприємцi - платники єдиного податку не є платниками ПДВ незалежно вiд обсягiв продажу та форми розрахункiв. Водночас такий пiдприємець має право зареєструватись як платник ПДВ на добровiльних засадах3

Платники фiксованого податку мають право зареєструватись як платник ПДВ на добровiльних засадах. Водночас платники фiксованого податку сплачують ПДВ на загальних пiдставах, якщо вони здiйснюють:
iншi види дiяльностi за територiєю ринку;
iмпортнi операцiї iз ввезення на митну територiю України та/або отримання робiт (послуг) вiд нерезидента для їх використання в Українi 

Приватний пiдприємець i РРО 

У разi проведення готiвкових розрахункiв по операцiях з продажу товарiв (надання послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг приватний пiдприємець зобов'язаний використовувати РРО, розрахунковi квитанцiї з КОРО 

Платники єдиного та фiксованого податкiв, якi здiйснюють продаж товарiв, надання послуг (робiт), мають право не застосовувати РРО, розрахунковi квитанцiї та КОРО за умови, що вони не здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв (крiм пива на розлив). Якщо такi пiдприємцi здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв, положення щодо незастосування РРО та РК на них не поширюється 

Приватний пiдприємець i внески до Фонду загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування 

Пiдприємець, який не використовує працю найманих працiвникiв, сплачує внесок у розмiрi 31,8 % суми оподатковуваного доходу (прибутку).5*
Пiдприємець-роботодавець нараховує внески у розмiрi 31,8 % суми фактичних витрат на оплату працi та допомоги по тимчасовiй непрацездатностi найманих працiвникiв та утримує внески з фактичних витрат на оплату працi працiвникiв у таких розмiрах:
1 % - якщо сукупний оподатковуваний дохiд не перевищує 150 грн.;
2 % - якщо сукупний оподатковуваний дохiд перевищує 150 грн.6

Приватнi пiдприємцi -- платники єдиного чи фiксованого податку не сплачують внески до ПФУ окремо (вiд суми пiдприємницького доходу). На 2006 р. зберiгається порядок розмежування єдиного та фiксованого податкiв (у складi ставки єдиного податку - 42 %4* та фiксованого податку - 10 %). Тобто сума коштiв, що спрямовується до Пенсiйного фонду у виглядi частини ставки єдиного чи фiксованого податку, зараховується в рахунок сплати страхових внескiв. 
За власним бажанням приватний пiдприємець може проводити доплату до мiнiмального пенсiйного внеску.
Приватний пiдприємець - роботодавець є страхувальником фiзичних осiб, що працюють у нього на умовах трудового договору (контракту) або iнших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивiльно-правового характеру. Внески нараховуються у розмiрi 31,8 % суми фактичних витрат на оплату працi працiвникiв i допомоги по тимчасовiй непрацездатностi.
iз суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв утримуються внески у таких розмiрах: якщо сукупний оподатковуваний дохiд не перевищує 150 грн. - 1 %;
якщо сукупний оподатковуваний дохiд перевищує 150 грн. - 2 %6

Приватний пiдприємець i внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням 

Приватний пiдприємець реєструється у Фондi
на добровiльних засадах i сплачує внесок у розмiрi 3,4 % суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Страховi внески за найманих працiвникiв у таких розмiрах:
нарахування - 2,9 % фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв;
утримання - 0,5 % суми оплати працi, що включає основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, для найманих працiвникiв, заробiтна плата яких нижча за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатної особи, 1 % - якщо вище за прожитковий мiнiмум 

На 2006 р. зберiгається порядок розмежування єдиного податку (у складi ставки єдиного податку - 11 %). Тобто сума коштiв, що спрямовується до Фонду у виглядi частини ставки єдиного податку, зараховується в рахунок сплати страхових внескiв.
Нарахування на фонд оплати працi найманих працiвникiв не здiйснюються.
Утримання - 0,5 % суми оплати працi, що включає основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, для найманих працiвникiв, заробiтна плата яких нижча за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатної особи, 1 % - якщо вище за прожитковий мiнiмум 

Приватний пiдприємець реєструється у Фондi
на добровiльних засадах i сплачує внесок у розмiрi суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Страховi внески за найманих працiвникiв у таких розмiрах:
нарахування - 2,9 % фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв;
утримання - 0,5 % суми оплати працi, що включає основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, для найманих працiвникiв, заробiтна плата яких нижча за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатної особи, 1 % - якщо вище за прожитковий мiнiмум 

Приватний пiдприємець i внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття 

Приватний пiдприємець реєструється у Фондi на добровiльних засадах i сплачує внесок у розмiрi 1,8 % суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Страховi внески за найманих працiвникiв у таких розмiрах:
нарахування - 1,3 % фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв;
утримання - 0,5 % суми оплати працi, що включає основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб 

На 2006 р. зберiгається порядок розмежування єдиного податку (у складi ставки єдиного податку - 4 %). Тобто сума коштiв, що спрямовується до Фонду у виглядi частини ставки єдиного податку, зараховується в рахунок сплати страхових внескiв.

Нарахування на фонд оплати працi найманих працiвникiв не здiйснюються.
Утримання - 0,5 % суми оплати працi, що включає основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб 

Приватний пiдприємець реєструється у Фондi
на добровiльних засадах i сплачує внесок у розмiрi 1,8 % суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Страховi внески за найманих працiвникiв у таких розмiрах:
нарахування - 1,3 % фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв;
утримання - 0,5 % суми оплати працi, що включає основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб 

Приватний пiдприємець i внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання 

Приватнi пiдприємцi (громадяни - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi) добровiльно реєструються у Фондi.
Страховi тарифи встановлюються вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва та окремих галузей економiки 


Проаналiзувавши вищезазначене i окресливши недолiки та переваги кожного з трьох методiв оподаткування, дiйдемо таких висновкiв.

При застосуваннi загальної системи оподаткування сума податкових зобов'язань перебуває в прямiй залежностi вiд суми отриманого пiдприємцем доходу. При альтернативнiй системi сума єдиного чи фiксованого податку визначається у фiксованiй сумi i тому не залежить вiд величини отриманого пiдприємцем доходу. Саме тому альтернативнi методи оподаткування є найбiльш прийнятними для приватних пiдприємцiв.

Щодо альтернативної системи, то вибiр одного з двох методiв оподаткування (єдиний або фiксований податок) визначається мiсцем здiйснення пiдприємницької дiяльностi. Так, застосування фiксованого податку шляхом придбання патенту обмежене законодавчо i можливе лише у разi здiйснення пiдприємцем торгiвлi на ринку за умови сплати ринкового збору (крiм торгiвлi лiкеро-горiлчаними напоями та тютюновими виробами).

Обрання пiдприємцями методу оподаткування своїх доходiв шляхом сплати єдиного податку обумовлено не лише спрощенням процедури реєстрацiї та невеликим (порiвняно iз загальною системою) податковим навантаженням, але й розширенням сфери його застосування. Поряд iз торговельною дiяльнiстю реальним є здiйснення й iнших видiв дiяльностi: надання послуг, виробничої дiяльностi тощо. Крiм того, приватнi пiдприємцi - платники єдиного податку звiльняються вiд застосування РРО та розрахункових книжок за умови, якщо вони не здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв (крiм пива на розлив).

У разi надання пiдприємцем переваги єдиному податку слiд врахувати, що тимчасове призупинення дiяльностi з будь-яких причин, включаючи лiкарнянi, вiдпустки, сезонний характер дiяльностi, тощо в межах звiтного року не звiльняє приватного пiдприємця вiд сплати єдиного податку. Таким чином, податок має надходити до бюджету незалежно вiд того, чи здiйснювалась у цьому перiодi пiдприємницька дiяльнiсть. Тому для пiдприємцiв - платникiв єдиного податку, якi мають необхiднiсть тимчасово припинити свою пiдприємницьку дiяльнiсть i при цьому не сплачувати єдиний податок, доцiльно рекомендувати перейти на загальну систему оподаткування доходiв. Законодавством передбачено можливiсть повернення на звичайну систему оподаткування або переходу на сплату єдиного податку не лише з початку календарного року, але й з початку будь-якого кварталу. При цьому слiд пам'ятати, що рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi приватний пiдприємець може приймати не бiльше одного разу на календарний рiк.

 Олена Габрук 

 

До вiдома

Примiтки до статтi...


1* ДПАУ зазначила, що особа, яка виконує роботи за цивiльно-правовим договором, не входить до числа працiвникiв, якi перебувають iз пiдприємцем у трудових вiдносинах. За роз'ясненням податкiвцiв, для того, щоб правильно класифiкувати цивiльно-правовi та трудовi договори, необхiдно визначити, що оплачується - сам процес працi чи конкретний результат по закiнченнi роботи, i як такi роботи оформляються (лист вiд 23.12.2008 р. № 10094/С/30-1415).

2* Погоджується з таким твердженням i Держпiдприємництва (лист вiд 30.06.2006 р. № 4735).
Аналогiчну думку ДПАУ висловила у листi вiд 07.03.2007 р. № 1092/М/17-0415.

3* ДПАУ звернула увагу на постанову Кабмiну вiд 20.12.2008 р. № 1118, судячи зi змiсту якої, пiдприємцям-єдинникам заборонено залишатися платниками ПДВ (лист вiд 08.01.2009 р. № 40/7/17-0417). Як i слiд було очiкувати, ДПАУ невдовзi роз'яснила, що фiзособа-пiдприємець, яка має свiдоцтво про сплату єдиного податку, не може бути зареєстрована платником ПДВ. Що стосується тих пiдприємцiв-єдинникiв, якi вже є платниками ПДВ, то їх чекає анулювання ПДВ-реєстрацiї з пiдстав, вказаних у пп. <в> п. 9.8 Закону про ПДВ. Також анулюванню пiдлягають Свiдоцтва платникiв ПДВ - пiдприємцiв, якi вирiшили змiнити загальну систему оподаткування на спрощену (лист вiд 12.01.2009 р. № 288/7/17-0417).
Спiлка пiдприємцiв малих, середнiх i приватизованих пiдприємств звернулася до вищих посадових осiб країни з проханням скасувати постанову № 1118, оскiльки нею порушується принцип рiвностi серед юридичних i фiзичних осiб при оподаткуваннi. В результатi такої дискримiнацiї пiдприємцi на єдиному податку втратять своїх покупцiв через вiдсутнiсть права на податковий кредит за операцiями з неплатниками ПДВ (лист вiд 16.01.2009 р. № 32).
Кабмiн пiд натиском громадськостi пiшов на компромiс та скасував скандальну постанову (постанова вiд 28.01.2009 р. № 45), а також вiдновив попередню редакцiю п. 4 <постраждалої> постанови № 507 (постанова вiд 04.02.2009 р. № 67).
Тих сумлiнних пiдприємцiв - платникiв ПДВ, якi поквапилися анулюватися, ДПАУ запевнила, що програмно-технiчнi засоби формування та ведення реєстру платникiв ПДВ дозволяють здiйснювати скасування анулювання такої реєстрацiї (лист вiд 07.02.2009 р. № 1373/5/17-0416).
У зв'язку з вiдновленням попереднього стану речей, ДПАУ вiдкликала свої листи (лист вiд 26.02.2009 р. № 4017/7/17-0417).

4* Зберiгається такий порядок i в 2007 роцi (Закон про Держбюджет-2007).
Дiє вiн i у 2008 роцi (ст. 38 Закону про Держбюджет-2008).

5* Держпiдприємництва нагадує про те, що пенсiонери - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi є платниками страхових внескiв до Пенсiйного фонду, у тому числi тi, якi обрали особливий спосiб оподаткування (лист вiд 04.09.2008 р. № 7544).

6ПФУ, наводячи числовий приклад, звертає увагу на новий порядок розрахункiв та новi розмiри страхових внескiв до Пенсiйного фонду в 2007 роцi для застрахованих осiб, якi працюють на умовах трудового договору (лист вiд 09.01.2007 р. № 374/03-20).Реклама партнеров
Реклама

sasa84
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Июл 21 2009 11:20   |  #2717) Цитировать
Очевидно, что для физического лица предпринимателя проще и выгоднее переходить на единый налог. Если же не проводить деятельности, то тогда перейти на общую систему налогообложения , подавать нулевую отчетность и ничего не платить.


Max
Новенький
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Ноя 21 2009 19:27   |  #3870) Цитировать
уф... спасибо огромное за этот пост! всё просто и доступно.


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Фев 04 2010 11:59   |  #5322) Цитировать
Есть интересный вопрос: в налоговой при подаче пустой декларации за 3-й квартал 2009-го (на общих основаниях) с меня потребовали заплатить налог авансом. А когда я сказал, что не планирую вести деятельность в 4-м квартале, сказали, что я должен либо закрыть ЧП, либо заплатить налог авансом с некоего минимального предполагаемого дохода. Иначе декларацию не примут. Пришлось заплатить. Хотелось бы узнать, насколько это законно.


Romero79
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Фев 04 2010 15:26   |  #5326) Цитировать

В налоговой инспекции должны без всяких условий принимать вашу налоговую отчетность. Привожу цитаты :

НАКАЗ ДПАУ від 31 грудня 2008 року N 827 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України 

4.2. Податкова звітність приймається підрозділом ведення та захисту податкової звітності (за необхідності, в останній день строку подання звітності із залученням працівників інших підрозділів) без попередньої перевірки зазначених показників від платника податків або іншої особи, на яку покладено обов'язки подання органам ДПС податкової звітності. 

Як зазначено в Законі N 2181, відмова службової (посадової) особи ОДПС прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законодавством. 

У разі якщо службова (посадова) особа ОДПС порушує норми абзацу першого підпункту 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону N 2181, платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я керівника відповідного ОДПС, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати відмови. При цьому декларація вважається поданою у момент її вручення пошті, а граничний десятиденний строк, встановлений для поштових відправлень підпунктом 4.1.7 пункту 4.1 статті 4 Закону N 2181, не застосовується. 

Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку. 


Все ясно?  Инспекторов посылайте в сад.2Garin
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Фев 04 2010 15:31   |  #5327) Цитировать

щодо авансових внесків:

Податок сплачується протягом року. Платники щокварталу сплачують до бюджету по 25 % річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, – 25 % суми, обчисленої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік. Для сплати авансових платежів податку протягом року встановлюються такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада 
Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Фев 04 2010 15:37   |  #5328) Цитировать
Виходячи із суми, обчисленої податковими органами, підприємець на загальній системі оподаткування, щокварталу повинен сплачувати авансові платежі з податку з доходів. Авансові внески розраховуються виходячи з очікуваного (оціночного) чистого доходу для початківців або виходячи із чистого доходу за минулий рік для тих, хто вже якийсь період пропрацював на загальній системі. 

Податкові органи розмір авансових платежів доводять до підприємця відповідним повідомленням. Після одержання податкового повідомлення суму податкових зобов'язань щодо авансових внесків можна вважати узгодженою (якщо підприємець не оскаржив її в 30-денний строк з моменту одержання податкового повідомлення). 

Авансові внески підприємець (після одержання повідомлення) повинен буде сплатити в такий строк: авансовий платіж за I квартал – до 15 березня, за II квартал – до 15 травня, за III квартал – до 15 серпня, за IV квартал – до 15 листопада. 

За підсумками року (а іноді й за підсумками кожного кварталу) на підставі декларації про доходи провадиться остаточний розрахунок річного (квартального) податку з доходів. Сума податку з доходів за результатами остаточного розрахунку сплачується протягом 30 календарних днів від дня одержання податкового повідомлення про донарахування податку. 

За несвоєчасну сплату авансових внесків з податку з доходів і несвоєчасну сплату донарахованої суми податку з доходів, підпунктом 17.1.7 Закону № 2181 передбачено штраф: 

при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, – у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу; 

при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, – у розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу; 

при затримці, що є більше 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, – у розмірі п'ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу. Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Фев 04 2010 15:45   |  #5329) Цитировать

я так собі думаю, що якщо у вас протягом року був нульовий чистий дохід, то немає бути  авансового платежу..

Якщо протягом року був дохід - значить має бути авансовий внесок Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Апр 26 2010 14:13   |  #6965) Цитировать

Вы понимаете, оно то так, но грёбаная Дарницкая налоговая не хочет принимать пустышку, если не ведётся деятельность. Но, если Шевченковская просит заплатить хоть что-то (я плачу 15 гривен), то Дарницкая ТРЕБУЕТ заплатить не меньше 300 грн. налога. Нормально? А если у меня три человека? То 900 гривен дарить бюджету на пустом месте. 

Но, слава Богу, есть почта. Значит будем слать письма. Самбука
Poster
Private Message  Email 
Re: сравнительная таблица различных систем налогообложения    (Апр 26 2010 14:32   |  #6967) Цитировать

вы правы. Переходим  на подачу отчетности почтой или в електронном виде.

Мне даже больше нравится електронкойСтраницы:  [1]  2  следующая  последняя »   « Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Налоги \ Налоги физических лиц \ сравнительная таблица различных систем налогообложения (Author: GolDima)