Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 13 2020 (4:15)

Вопросы начинающих История моего бизнеса Поделись ошибками и успехами
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Обмен опытом \ Вопросы начинающих \ как открыть ресторан ? (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

как открыть ресторан ?Guest
Poster
Private Message  Email 
как открыть ресторан ?    (Июл 14 2009 16:06   |  Last Modified on: Июл 21 2009 11:41  |  #2640) Цитировать
Подскажите, как открыть ресторан? Если можно, то поэтапно. И если есть, то какие-то ссылки на нормативные документы. Всем - огромное спасибо!


Реклама партнеров
Реклама

Stefa
Poster
Private Message  Email 
Re: как открыть ресторан ?    (Июл 14 2009 16:43   |  #2646) Цитировать

Сначала нужно зарегистрироваться как СПД. Лучше как физическое лицо предприниматель.Затем на учет в налоговую. Выбирайте систему налогообложения: общая система или единый налог (лучше единый налог). Затем регистрация в пенсионном фонде и всех прочих фондах. 

После этого - аренда помещений, наём работников, медосмотр -медицинские карточки.

пожарная инспекция, санитарно-эпидемиологичная станция.

...svetl
Poster
Private Message  Email 
Re: как открыть ресторан ?    (Июл 14 2009 16:54   |  #2647) Цитировать

перед тем как открывать ресторан нужно изучить вот этот документ:

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 24 липня 2002 р. N 219

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2002 р. за N 680/6968 


ПРАВИЛА РОБОТИ ЗАКЛАДІВ (ПІДПРИЄМСТВ) РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВАhttp://my-oracle.it-blogs.com/  - Записки для начинающих о СУБД Oracle

zloodey
Poster
Private Message  Email 
Re: как открыть ресторан ?    (Июл 21 2009 12:28   |  Last Modified on: Мар 23 2010 10:01  |  #2722) Цитировать
Вот тут все расписано поэтапно

 Дозвольте вiдкритися!
(про вiдкриття точки громадського харчування)

 

Будуємо пiдприємство громадського харчування

Почнемо з випадку, коли пiдприємство громадського харчування створюється <на рiвному мiсцi>. Тобто все починається з будiвництва вiдповiдної будiвлi (споруди).

Насамперед необхiдно пройти процедуру вiдведення земельної дiлянки.

1 етап. Вiдведення земельної дiлянки

На цьому етапi фахiвцями СЕС розглядається принципова можливiсть розмiщення вашого об'єкта на вiдведенiй земельнiй дiлянцi.

Для цього вам необхiдно зiбрати певний пакет документiв i подати його до мiської санiтарно-епiдемiологiчної служби. До цього пакета входять:

- заява;

- лист начальника Управлiння мiстобудування та архiтектури (УМА) з викопiюванням з генплану м. Харкова в М 1:2000; 1:500;

- данi УМА: до якої функцiональної зони належить дiлянка в генеральному планi мiста або схемi районного планування;

- акт замiру гамма-фону територiї;

- якщо реконструкцiя або перепрофiлювання примiщень проводиться в iснуючих об'єктах iз прибудовою - акти замiру радону 220, 222 на першому поверсi й гамма-фону на територiї;

- технiчнi умови (ТУ) на водопостачання КП ТВО <Вода>;

- ТУ на каналiзування та вiдведення дощових вод з територiї об'єкта ТКП <Харкiвкомуночиствод>;

- ТУ на енергозабезпечення;

- ТУ на теплозабезпечення та постачання гарячої води;

- стисла пояснювальна записка щодо технологiї, режиму роботи, потужностi, кошторисної вартостi об'єкта;

- матерiали оцiнки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), у тому числi данi щодо вiдходiв виробництва, способiв їх утилiзацiї й знищення (за необхiдностi);

- розрахунки iнсоляцiї (за необхiдностi) (наскiльки <затiняє> ваш об'єкт примiщення, що розташовано поруч);

- данi iнженерно-геологiчних дослiджень (за необхiдностi);

- рiшення виконкому щодо знесення зелених насаджень (за необхiдностi).

Далi ви повиннi забезпечити виїзд комiсiї - фахiвцiв СЕС для обстеження будiвельного майданчика.

Мета обстеження - з'ясувати вплив екологiчного середовища на об'єкт, що проектується, i навпаки, чи впливатиме об'єкт у процесi експлуатацiї на навколишнє середовище.

Органiзацiєю замiрiв, розрахункiв i отримання всiх необхiдних висновкiв займатиметься ваш Проектант - проектна органiзацiя, яка має лiцензiю на проведення таких робiт.

Це важливо!

Намагайтеся обрати Проектанта, який спецiалiзується саме на проектуваннi пiдприємств громадського харчування, а не на будiвництвi житлових або промислових будiвель.


Якщо фахiвцi СЕС надали позитивний висновок щодо вiдведеної дiлянки землi, можна переходити до детальної розробки проекту.

2 етап. Розробка проекту

На цьому етапi вам потрiбно буде отримати висновок СЕС на проект будiвництва вашого пiдприємства та подати до мiської СЕС такi документи:

- заяву;

- завдання на проектування;

- рiшення мiськвиконкому;

- архiтектурно-планувальне завдання на проектування;

- iнвестицiйнi намiри iнвестора, якщо такi є;

- мiстобудiвнi планувальнi матерiали (проекти детального планування та забудови, генеральнi плани), якi є в наявностi, з нанесенням вiдведення дiлянки;

- матерiали iнвентаризацiї, оцiночнi акти, рiшення мiськвиконкому щодо знесення та характеру компенсацiї за будинки й будiвлi, якi пiдлягають знесенню (за необхiдностi);

- копiю висновку СЕС щодо вибору (вiдведення) земельної дiлянки пiд забудову;

- акти вимiрiв радону 220, 222 i гамма-фону;

- технiчнi умови на приєднання об'єкта, що проектується, до iнженерних мереж i комунiкацiй (ТУ КП ТВО <Вода>, ТУ <Харкiвкомуночиствод> на каналiзування та на скидання зливних вод, ТУ на газозабезпечення, ТУ на подачу тепла);

- вiдомостi про пiдземнi споруди, пiдземнi та наземнi комунiкацiї, якi є в наявностi, i їх технiчний стан;

- проект у повному обсязi;

- матерiали оцiнки впливу на навколишнє середовище (за необхiдностi);

- проект органiзацiї будiвництва;

- гiгiєнiчнi висновки санiтарно-епiдемiологiчної служби на сировину, будiвельнi, лицювальнi матерiали, обладнання, що використовується в технологiї;

- для хiмiчних фарб, парфумерних виробництв, виробництв побутової хiмiї надаються ТУ та рецептура, погоджена iз санiтарно-епiдемiологiчною службою;

- за необхiдностi зносу зелених насаджень - рiшення виконкому щодо цього питання.

Ну а тепер можна переходити до будiвництва вашого об'єкта, а кермо спостереження та контролю переходить до районної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

3 етап. Будiвництво (реконструкцiя)

На цьому етапi районна СЕС здiйснює нагляд за ходом будiвництва (реконструкцiї) - контролює вiдповiднiсть об'єкта, що споруджується, затвердженому проекту.

Якщо у процесi будiвництва виникають порушення, вiдступлення вiд затвердженого проекту, органи контролю СЕС складають акт i виносять припис, в якому зазначають допущенi порушення та строки їх усунення.

Якщо ж порушення, допущенi пiд час будiвництва, впливають на навколишнє середовище, СЕС постановою Головного державного лiкаря мiста або територiального лiкаря має право призупинити будiвництво до лiквiдацiї порушень.

 

Це важливо!

Не допускайте вiдхилень вiд затвердженого проекту об'єкта, не приховуйте допущенi прорахунки. За всi порушення, допущенi пiд час будiвництва, ви несете персональну вiдповiдальнiсть. Виправляти все одно доведеться i краще це зробити на стадiї будiвництва, нiж на етапi приймання в експлуатацiю, коли будiвництво об'єкта повнiстю завершено.


Будiвництво закiнчене. Об'єкт приймається в експлуатацiю

4 етап. Приймання в експлуатацiю

Приймає об'єкт комiсiя, до складу якої входять представники районної або мiської СЕС. Особливо суворо органи СЕС розглядають об'єкти харчового профiлю. Отже, пiдприємства громадського харчування перебувають у зонi особливої уваги, тому приготуйтеся до того, що СЕС проведе весь необхiдний обсяг лабораторно-iнструментальних дослiджень, перевiрить вiдповiднiсть робочих мiсць до нормативних вимог, вимагатиме зробити аналiз води, що буде використовуватися у виробництвi, або якiсь iншi замiри: мiкроклiмат у примiщеннi, температура, швидкiсть руху та вологiсть повiтря, освiтленiсть, наявнiсть хiмiчних токсичних речовин у повiтрi, що видiляються будiвельними матерiалами, та ще раз перевiрить вплив об'єкта на навколишнє середовище.

Пiдсумок 4 етапу - Акт приймання, пiдписаний всiма членами комiсiї.

Але це ще не все. Для того щоб заклад вiдкрив дверi вiдвiдувачам, необхiдно отримати дозвiл на початок роботи.

5 етап. Дозвiл на початок роботи

Ви пишете заяву до мiської (районної) СЕС з проханням видати дозвiл на початок роботи.

Для того щоб отримати дозвiл на початок роботи, необхiдно з'ясувати з представниками СЕС ще низку питань: хто є постачальником продукцiї, наявнiсть сертифiкатiв, гiгiєнiчнi висновки на всi види сировини та продукцiї, яка сировина та продукцiя та яким чином доставлятиметься на ваше пiдприємство. Мається на увазi дотримання санiтарних норм i правил поставки продуктiв: вiдповiдний транспорт (з холодильною камерою чи без неї), сувора вiдповiднiсть до строкiв зберiгання харчових продуктiв, дотримання умов сумiсностi продуктiв харчування, наявнiсть санiтарної книжки в постачальника та санiтарного паспорта на транспорт тощо.

СЕС ще раз проведе перевiрку умов виробництва, їх вiдповiднiсть до вимог санiтарних норм i правил. Обов'язковим є медичний огляд усього працюючого персоналу та наявнiсть у них санiтарних книжок.

i ще ви повиннi обов'язково зазначити весь асортимент продукцiї, який ви передбачаєте реалiзувати у своєму закладi. Це необхiдно для оцiнки санiтарним лiкарем набору виробничих примiщень, в яких ця продукцiя провадитиметься.

i тiльки пiсля ретельної перевiрки всiх вимог щодо зберiгання, доставки та реалiзацiї харчових продуктiв, ви отримаєте дозвiл на початок роботи.

Це важливо!

Не можна вiдкривати пiдприємство громадського харчування без дозволу на початок роботи. Це загрожує пiдприємцю досить поганими наслiдками в повнiй вiдповiдностi до чинного законодавства України.


Пiдприємець бере в оренду або придбаває у власнiсть уже готове примiщення

А тепер розглянемо ситуацiю, коли пiдприємець бере в оренду або придбаває у власнiсть уже готове примiщення з подальшою його реконструкцiєю.

У цьому випадку вилучається перший етап - вiдведення земельної дiлянки. Достатньо отримати письмовий висновок у районнiй (мiський) СЕС про можливiсть розмiщення об'єкта громадського харчування в цьому примiщеннi.

Далi - всi етапи без змiн.

Це важливо!

Перш нiж орендувати примiщення, а тим бiльше викуповувати, проведiть попереднє узгодження з органами СЕС. Для цього слiд усього лише написати заяву з таким проханням до органiв СЕС i домовитися з фахiвцями провести попередню експертизу на мiсцi.


Рiч у тiм, що не завжди примiщення, яке вам до вподоби, може <витримати> потрiбну перебудову. Або iнший варiант. Не в усякому примiщеннi може бути розмiщено об'єкт громадського харчування. Краще не ризикувати та добре запам'ятати, що будь-яку найпривабливiшу пропозицiю про оренду (викуп) слiд пiддати ретельнiй експертизi саме на стадiї <пропозицiї>. Далi буде пiзно.

Орендуємо (придбаваємо) пiдприємство громадського харчування

Якщо ви берете в оренду або придбаваєте примiщення, у якому знаходилося пiдприємство громадського харчування, при цьому не провадите нiякої реконструкцiї, не вводьте в дiю нове обладнання й не змiнюйте профiль дiяльностi, у цьому випадку вам не слiд отримувати дозвiл вiд органiв СЕС на початок роботи.

Кiоски, павiльйони, лiтнi майданчики

Усе наведене вище є справедливим для розмiщення об'єктiв громадського харчування в кiосках i павiльйонах. Якщо потрiбне вiдведення земельної дiлянки, то послiдовно проходимо всi п'ять етапiв. Якщо землевiдведення не потрiбне, слiд заручитися висновком фахiвцiв СЕС про можливiсть розмiщення такого об'єкта в конкретному кiоску або павiльйонi та далi дiяти за описаною вище схемою.

Крiм того, для отримання дозволу на роботу кiоскiв, павiльйонiв тощо обов'язково має бути зазначений асортимент продукцiї, що передбачається до реалiзацiї.

Лiтнi майданчики можуть бути вiдкритi при ресторанах, кафе, барах, закусочних i буфетах.

i останнє.

Якщо ви у своєму закладi маєте намiр реалiзувати харчовi продукти для спецiального дiєтичного вживання, так званi харчовi або дiєтичнi добавки, то такi продукти повиннi пройти спецiальну експертизу в установах i закладах державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, уповноважених на проведення такої експертизи.

Щодо цього iснує наказ/Перелiк Мiнiстерства охорони здоров'я <Про затвердження перелiку установ i закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, уповноважених на проведення експертизи, пов'язаної з вiднесенням харчових продуктiв до категорiї харчових продуктiв для спецiального дiєтичного споживання, функцiональних харчових продуктiв i дiєтичних добавок i перелiку установ та закладiв, органiзацiй i лабораторiй, уповноважених на проведення їх дослiджень (iдентифiкацiї, випробування та оцiнки ефективностi)> вiд 30.10.2006 р. № 715.

Таких закладiв 18, i всi вони знаходяться в Києвi.

 

Олена Кедрус

 Rusman
Poster
Private Message  Email 
Re: как открыть ресторан ?    (Июл 21 2009 15:51   |  #2728) Цитировать

Еще и вот это разъяснение будет полезным:

[ссылка]


Субъектам хозяйствования, работающим в сфере торговли и ресторанного хозяйства 

 
Приказом Минэкономики Украины от 25.01.2008 г. № 21 (далее – приказ № 21) внесены изменения в некоторые документы, регулирующие вопросы, связанные с торговлей и ресторанным хозяйством. 

Некоторые из внесенных изменений призваны привести указанные документы в соответствие с действующим законодательством, потребность же в остальных вызвана возникновением различных вопросов в данных сферах, ответы на которые ранее не были прописаны в нормативных документах. 

Остановимся на некоторых изменениях, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания. 

Начнем с анализа изменений, внесенных в Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные приказом Министерства внешних экономических связей от 13.03.95 г. № 37 (далее – Правила № 37). 

Хотя расцвет комиссионной торговли и пришелся на постсоветское время, однако же, и на сегодняшний день данное направление полностью не изжило себя. Следовательно, как комиссионер с комитентом, так и потребитель должны знать свои права при продаже (покупке) непродовольственных товаров таким способом. 

Следует отметить, что изменения в Правила № 37 не вносились уже более 10 лет, в результате чего сложилась ситуация, в которой данный документ содержит ссылки на давно откорректированные или же полностью отмененные нормы законодательства. 

К примеру, в случае приобретения товара ненадлежащего качества, гарантийный срок на который еще не истек потребителю (к слову, в старой редакции данное лицо имело статус покупателя, а не потребителя), предлагалось руководствоваться нормами ст. 14 Закона Украины от 15.12.93 г. № 3682-XII «О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 3682). 

Нормы указанного Закона не раз корректировались, и в итоге он вообще был изложен в новой редакции, в результате чего на сегодняшний день в вопросах защиты прав потребителей мы уже руководствуемся Законом Украины от 12.05.91 г. № 1023-XII «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 1023). 

Исходя из вышеприведенного, изменение, согласно которому потребителям в случае приобретения в комиссионных магазинах товаров ненадлежащего качества предлагается обратиться к положениям ст. 8 Закона № 1023, можно охарактеризовать словосочетанием «лучше поздно, чем никогда». 

При сравнении норм ст. 14 Закона № 3682 и ст. 8 обновленного Закона № 1023 видим, что ранее потребитель при выявлении недостатков в приобретенном товаре до окончания гарантийного срока мог потребовать от продавца или изготовителя 

– бесплатного устранения недостатков товара или возмещения затрат на его устранение потребителем или третьим лицом; 

– замены на аналогичный товар надлежащего качества; 

– соответствующего уменьшения его покупной цены; 

– замены на аналогичный товар другой модели с соответствующим пересчетом покупной цены; 

– расторжения договора и возмещения причиненных убытков. 

Что же касается ст. 8 Закона № 1023, то в ней к вопросу о действиях потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего качества, гарантийный срок на который еще не истек, законодатель подошел более дифференцировано, с использованием такого определения как «существенный недостаток». 

Так, выявив недостаток, первоначально потребитель имеет право претендовать только на бесплатное его устранение (или на возмещение соответствующих затрат), а также на пропорциональное уменьшение стоимости. 

Что же касается таких серьезных требований, как расторжение договора или замена товара на аналогичный в соответствии с положениями ст. 8 Закона № 1023, то их можно предъявлять только в случае, если выявленный в приобретенном товаре недостаток является существенным. 

Напомним, что в понимании ст. 1 Закона № 1023 существенным недостатком является недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине производителя (продавца, исполнителя), после его устранения проявляется вновь по не зависящим от потребителя причинам и при этом наделен хотя бы одним из нижеприведенных признаков: 

– он вообще не может быть устранен; 

– его устранение потребует более четырнадцати календарных дней; 

– он делает товар существенно иным, нежели предусмотрено в договоре. 

Однако, применяя к отношениям, возникающим в результате совершения покупок в комиссионных магазинах, указанных норм Закона № 1023, следует учитывать, что относительно непродовольственных товаров, которые находились в пользовании и были реализованы через розничные комиссионные торговые предприятия, все вышеуказанные требования потребителя удовлетворяются при согласии продавца. 

Также в Правилах № 37 откорректирован перечень документов, которые необходимо иметь в наличии комитенту (кроме физических лиц, не имеющих статуса субъекта предпринимательской деятельности) при сдаче на комиссию новых товаров. 

Так, документы, сопровождающие указанные товары, должны удостоверять не только их качество, но и безопасность. Что же касается товаров, подлежащих обязательной сертификации, то достаточно будет представить документы, в которых указываются регистрационные номера сертификатов, а не сами сертификаты, как было предусмотрено предыдущей редакцией Правил № 37. 

Со вступлением в силу изменений в данных Правилах также будет прописана обязанность продавца комиссионного магазина относительно выдачи потребителю при покупке в обязательном порядке расчетного документа установленной формы на полную сумму проведенной операции, который удостоверяет факт покупки товара. 

Понятно, что, скорее всего, отсутствие вышеуказанных положений в предыдущей редакции Правил № 37 является всего лишь недочетом, допущенным при их составлении, поскольку в соответствии с тем же Законом № 1023 потребитель может предъявить продавцу претензии только при наличии удостоверяющего покупку документа. 

Из Правил № 37 также изъят пункт, согласно которому разрешается прием на комиссию изделий кооперативов, малых предприятий, граждан, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью. 

Что касается вопросов налогообложения операций при осуществлении комиссионной торговли, то теперь Правила № 37 будут всего лишь содержать ссылку на Закон Украины от 03.04.97 г. № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», а не полный перечень действий, которые необходимо осуществить налогоплательщику. 

И последнее, что можно сказать об изменениях в сфере комиссионной торговли непродовольственными товарами: в новой редакции Правил № 37 приведен полный перечень документов, которыми необходимо руководствоваться субъекту хозяйствования при осуществлении комиссионной торговли. 

К таким документам относятся: Закон № 1023, Порядок осуществления торговой деятельности и правила торгового обслуживания населения, утвержденные постановлением КМУ от 15.06.2006 г. № 833, а также данные Правила и другие нормативно-правовые документы, регулирующие торговую деятельность. 

А вот упоминание о Положении об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине, утвержденном постановлением КМУ от 03.04.93 г. № 250, как о документе, которым необходимо руководствоваться при учете и оформлении операций в комиссионных магазинах, вполне обоснованно изъято из Правил № 37, поскольку оно утратило силу еще в 2000 г. 

Похожие изменения внесены также в Правила розничной торговли транспортными средствами и номерными агрегатами, утвержденные приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 31.07.2002 г. № 228. 

В частности, данные Правила теперь также обязывают выдавать потребителю расчетный документ, удостоверяющий факт покупки, и содержат порядок обращения к продавцу (производителю) товара ненадлежащего качества, соответствующий тому, который предусмотрен Законом № 1023. 

Мелкорозничные торговые сети также будут осуществлять свою деятельность, учитывая некоторые корректировки, поскольку комментируемые изменения коснулись и Правил работы мелкорозничной торговой сети, утвержденных приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 08.07.96 г. № 369 (далее – Правила № 369). 

В соответствии с изменениями, внесенными в данный документ, установлены дополнительные запреты на торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Так, в новой редакции Правил № 369 прописано, что указанные товары нельзя реализовывать в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций. Кроме того, установлен запрет на поштучное распространение табачных изделий (кроме сигар). 

Что касается запретов на распространение указанных товаров в дошкольных, лечебных и некоторых других заведениях, то они, разумеется, остались в силе. 

Учитывая злоупотребления некоторых торговых сетей в части выставления на продажу товаров с просроченным сроком годности, Правила № 369 теперь будут запрещать продажу не только товаров с явно просроченным сроком годности, но и тех, на которых срок годности не указан или указан с нарушением требований нормативных документов. Кроме того, в соответствии с требованиями данных Правил не подлежат продаже товары, имеющие ненадлежащий товарный вид. 

Кроме всего вышеприведенного, в новой редакции Правил № 369 расширен перечень обязанностей работников мелкорозничных сетей относительно обслуживания потребителей, а также внесены некоторые другие изменения, приводящие данный документ в соответствие с действующим законодательством. 

Следующим документом, к которому мы обратимся, будет Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и общественного питания, утвержденная приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 24.06.96 г. № 349 (далее – Инструкция № 349). 

Собственно, после вступления в силу комментируемых изменений указанная Инструкция уже носит другое название, поскольку как в данном документе, так и в остальных нормативных документах, регулирующих указанные вопросы, предприятия общественного питания переименованы в учреждения ресторанного хозяйства. 

Остальные изменения, внесенные в Инструкцию № 349, также являются формальными и приводят данный документ в соответствие с действующим законодательством. 

Изменения затронули также Инструкцию о порядке обозначения розничных цен на товары народного потребления в предприятиях розничной торговли и учреждениях ресторанного хозяйства, утвержденную приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 04.01.97 г. № 2 (прим ред. – название Инструкции приведено в новой редакции). 

Согласно внесенным изменениям меню и прейскурант в учреждениях ресторанного хозяйства должны быть подписаны не только руководителем и бухгалтером, но еще и материально ответственным лицом (заведующий производством, бригадир. Буфетчик, бармен и т. д.). Кроме того, подписи необходимо ставить на всех видах меню и прейскурантов, а не только на тех, которые имеют отношение к алкогольным напиткам и табачным изделиям, как было предусмотрено ранее. 

Кроме того, путем внесения мелких корректив в данную Инструкцию Минэкономики также привело ее в соответствие с действующим законодательством. 

В процессе ознакомления с вышеприведенными документами можно в очередной раз убедиться в том, что отечественное законодательство насыщено несогласованностями и коллизиями, которые появляются в результате несвоевременного внесения изменений в ряд документов. Что ж, еще раз повторимся: «лучше поздно, чем никогда». 

 

Инна Филяшина 
Консультант

 Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: как открыть ресторан ?    (Июл 17 2013 16:51   |  #23468) Цитировать
Это не так то уж и легко, тем более для этого вам понадобится немаленькая сумма. Можно сэкономить на оборудовании для приготовления пищи, если вот тут покупать  [ссылка] или позвонить вот по этому номеру +38 (066) 89-7-89-89.


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Обмен опытом \ Вопросы начинающих \ как открыть ресторан ? (Author: Guest)