Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 23 2019 (12:13)

Регистрация юридических и физических лиц
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ регистрация филиала в Киеве (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

регистрация филиала в КиевеGuest
Poster
Private Message  Email 
регистрация филиала в Киеве    (Фев 23 2009 15:36   |  #1005) Цитировать
Юридическое лицо в Луганске. Хотим открыть филиал в Киеве. Что нужно для этого сделать?


Реклама партнеров
Реклама

Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: регистрация филиала в Киеве    (Фев 23 2009 18:03   |  #1015) Цитировать
Юридическое лицо в Луганске должно внести изменения госрегистратору в Единый госреестр (ЕГР)  о принятом решении о создании филиала.  В налоговую в Киеве нужно подать заявление о взятии на учет филиала, справку с кодом ЕГРПОУ (из статистики), копию выписки из ЕГР с ведомостями о филиале.


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: регистрация филиала в Киеве    (Фев 24 2009 10:56   |  #1031) Цитировать
Ще треба отримати дозвіл на виготовлення печатки для філії. Дозвіл треба брати по місцю знаходження головного підприємства.


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: регистрация филиала в Киеве    (Фев 24 2009 21:53   |  #1045) Цитировать
Недавно нашла на каком-то форуме

вот такое руководство к действию. Посмотрите, может вам подойдет

 

1. Протокол. В ньому питання:

- про створення філії

- про затвердження положення про філію

- про обрання керівника

- та ін. (напр., призначити, хто буде реєструвати)

 

Подаємо реєстратору за місцезнах. основного п-ва:

реєстр. карт. № 5

протокол

довіреність- хто подає

 

Потім: відносимо в статистику, платим 25,94, отримуєм довідку

в податкову

в дозвільну - на виготовлення печатки

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом №

Загальних зборів Учасників

ТОВ “”

від ________

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ФІЛІЮ

Товариства з обмеженою відповідальністю

"__"

(Код ЄДРПОУ )м. Київ - 2007 рік

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ,

 

1.1. Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю “_” у м. (далі - Положення) розроблено відповідно до Статуту ТОВ “_” (далі – Товариство), Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншого чинного законодавства України.

 

1.2. Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок організації роботи Філії Товариства.

 

1.3.Філія є відокремленим безбалансовим підрозділом ТОВ “_”, визнається суб'єктом господарювання, що здійснює свою діяльність від імені ТОВ “_” без статусу юридичної особи.

2.НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1.Повне найменування філії: Філія ТОВ “___” у м. .

 

Місцезнаходження філії:

3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ФІЛІЇ

 

3.1.Філія створюється з метою ведення підприємницької діяльності ТОВ “_ у м. та отримання прибутку шляхом здійснення наступних видів діяльності:

 

Гуртова та роздрібна торгівля поліграфічною продукцією, супутніми товарами і послугами, аудіовізуальними творами;

Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;

Здійснення маркетингової, брокерської, дилерської діяльності;

Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

Інформаційно-консультативні послуги;

Консалтинг;

Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

Побутові послуги;

Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

Рекламна діяльність, у тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ.

 

4.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФІЛІЇ

 

4.1.Для здійснення підприємницької діяльності Товариства у м. Філія:

 

має круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику;

 

через рахунки, відкриті Товариством для діяльності Філії, проводить прибуткування виручки та інших коштів, у тому числі здавання готівкової виручки. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства;

 

самостійно створює первинні документи, своєчасно подає первинні документи та облікову інформацію, що стосуються діяльності Філії, до Товариства;

 

здійснює свою господарську діяльність на основі права оперативного використання майна, переданого їй Товариством;

 

дотримується встановленого Товариством порядку і умов отримання і передачі майна, а також визначених Товариством цін, ставок, тарифів та розцінок на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Філією;

 

здійснює види діяльності, передбачені Статутом;

 

вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг;

 

від імені Товариства вчиняє правочини (договори, контракти), у тому числі купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, комісії тощо, що безпосередньо стосуються господарської діяльності Філії і їх сума не перевищує 100 000(сто тисяч) грн. на рік;

 

здійснює оперативний та бухгалтерський облік господарських операцій Філії. У разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Філії можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські;

 

Філія не має права брати на себе зобов'язання перед контрагентами, що перевищують видатки, передбачені на відповідні цілі бюджетом, що затверджується Товариством;

 

Філія не має права брати на себе зобов'язання з постачання товарів та послуг у обсязі, більшому, аніж знаходиться на складах Філії без попереднього схвалення Товариством.

 

 

5.ДИРЕКТОР ФІЛІЇ

 

5.1. Директор є виконавчим органом Філії та здійснює управління її поточною діяльністю.

 

5.2. Директор вирішує усі питання діяльності Філії, крім тих, які віднесено до компетенції Товариства, яке може прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їй, до компетенції Директора Філії.

 

5.3. Директор підзвітний Товариству та організує виконання його рішень.

 

5.4. Директор Філії уповноважений:

 

діяти в інтересах Філії добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 

керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом ТОВ “_”, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та Філії;

 

в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Філії;

 

затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Філії;

 

організовувати і контролювати роботу персоналу Філії, при цьому приймання та звільнення працівників здійснюється кадровою службою Товариства;

 

виконувати рішення, прийняті загальними зборами, директором Товариства;

 

звітувати з наданням повної і точної інформації про результати фінансово господарської діяльності Філії перед загальними зборами, директором ТОВ “_”;

 

дотримуватися всіх встановлених у ТОВ “_” правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора Філії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 

вчиняти правочини, що не перевищують 10000 (десять тисяч) грн. з одним контрагентом, та чинити юридичні дії від імені Філії Товариства, давати доручення, забезпечувати збереження матеріальних цінностей Товариства, що передані Філії;

 

підписувати первинні документи, у тому числі податкові накладні Філії, уповноважувати працівників Філії на такі дії, завіряти посвідчення на відрядження;

 

вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Товариством.

 

 

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІї

 

6.1. Припинення дiяльностi Філії відбувається шляхом її ліквідації.

 

6.2. Рішення про ліквідацію Філії приймається загальними зборами Учасників Товариства. У рішенні визначаються умови, порядок і строки проведення ліквідаційної процедури.

 

6.3. Майно, передане Філії Товариством на праві оперативного використання, повертається Товариству у натуральній формі.

 

6.4. Ліквідація вважається завершеною, а Філія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

7.ІНШІ ПИТАННЯ

 

7.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, необхідно керуватися чинним в Україні законодавством.

 

7.2. Зміни до цього Положення вносяться Загальними зборами Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції або оформлення Змін і доповнень до нього.« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ регистрация филиала в Киеве (Author: Guest)